Fa
  • Fa

راهبند+ راهبند الکترومکانیک

راهبند الکترومکانیک

 

راهبند+  راهبند الکترومکانیک

مکانیزم کاری راهبند الکترومکانیک به نحوی است که از یک الکتروموتور، یک گیربکس(مرکز انتقال نیرو) و یک مدار کنترلی تشکیل شده است. بعد از دریافت فرمان حرکت از طریق(ریموت، کلیدسوییچ، پوش باتون، کارتRFID) برد کنترلی دستگاه، موتور را به حرکت در می آورد و موتور نیرو را به گیربکس وارد می کند و گیربکس نیز بوم( تیرک) را به حرکت درمی آورد. انتقال نیرو از موتور به گیربکس از روش های مختلف صورت می گیرد. در برخی  از راهبند ها از طریق تسمه و زنجیر می باشد. مزیت ویژه راهبندهای الکترومکانیک پارس کوپل مستقیم موتور به گیربکس است و تسمه و زنجیری وجود ندارد که مشکل عدم توقف صحیح در ابتدا و انتها را داشته باشیم.

در سیستم های الکترومکانیک ابتدا و انتهای کورس حرکت راهبند، توسط میکروسوییچ های مکانیکی و مغناطیسی مشخص می شود.

راهبند های الکترومکانیک دو سرعته پارس توسط مگنت های مغناطیسی، سرعت موتور را کاهش می دهد و سپس توسط میکروسوییچ مکانیکی استپ می کند با این شرایط هیچگونه تنش و یا ضربه ای به بوم وارد نمی شود و دستگاه توقفی آرام خواهد داشت.

" راهبند"+" درب اتوماتیک"+" کرکره برقی"+" درب اتوماتیک شیشه ای"

 

در حال بارگزاری