عملکرد راهبند الکترومکانیک توسط موتورالکتریکی وگیربکس میباشد که در دونوع 24 ولت و220ولت طراحی ودرانداز های مختلف ارائه میگردد که معمولا جهت استفاده در مکانهای اداری وپارکینگ های تجاری مورد استفداه میگردد ومزیت این نوع راهبند نسبت به راهبند های هیدرولیک قیمت مناسب وتعمیر ات ارزانتر میباشد.